คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายไสว   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษารปม.รัฐประศาสนศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (รักษาดินแดน)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
30001302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-312
30001305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-38
31000601เคมีทั่วไป2-2-34
31000602เคมีอินทรีย์ทั่วไป2-2-34
31222109กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001302 -------------//
สอย.14,สอย.13
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000602 ------------------//
มอพ.11
//--------- 30001305 ---------//
มบต.11
มบค.12
//--------- 30001302 ---------//
มอห.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
มบค.12
//--------- 30001302 ---------//
สอห.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001301 ---------//
สอต.11
สอย.14,สอย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
สอห.11
//--------- 30001302 ---------//
มอห.11
โฮมรูม
//------------- 31222109 -------------//
มอพ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000601 ------------------//
มอพ.11
มบต.11 มบต.11 มบค.12
//--------- 30001301 ---------//
สอต.11
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ