คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายไสว   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษารปม.รัฐประศาสนศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-312
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-34
3100-0601เคมีทั่วไป2-2-34
3100-0602เคมีอินทรีย์ทั่วไป2-2-34
3122-2109กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001302 -------------//
สอย.14,สอย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000602 ------------------//
มอพ.11
//--------- 30001305 ---------//
มบต.11
//--------- 30001302 ---------//
มอห.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
สอห.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001301 ---------//
สอต.11
สอย.13,สอย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
สอห.11
//--------- 30001302 ---------//
มอห.11
โฮมรูม
//------------- 31222109 -------------//
มอพ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000601 ------------------//
มอพ.11
มบต.11 มบต.11
//--------- 30001301 ---------//
สอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ