คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชพ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายอินทร์ จงจำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 2
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 4
2102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48 8
2102-2205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2-6-48 8
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 6
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-30-20 40 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายพิสิทธิ์ พานิชย์ นายพิสิทธิ์ พานิชย์ น.ส.อรอุมา นายวุฒินันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง
โฮมรูม
นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์ น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์ นายสิทธิชัย นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ