คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพิสิทธิ์   พานิชย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-216
20001204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-112
27012101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
พค.11
//--------- 20001202 ---------//
พบ.13
//--------- 20001202 ---------//
ชก.11,ชก.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
//--------- 20001204 ---------//
กทท.31
//--------- 20001204 ---------//
ชพ.21,ชพ.22
กทท.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
พข.11
//--------- 20001204 ---------//
กทท.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001204 ---------//
พบ.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กทท.12
//--------- 20001204 ---------//
พค.23
โฮมรูม
//--------- 20001202 ---------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
พค.12
//--------- 20001204 ---------//
ชค.31
//--------- 20001202 ---------//
ชช.12,ชช.11
กทท.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ