คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35 5
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37 7
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 7
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  7-28-16 35 33
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุภาษิต นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.รัตนา ชินทอง น.ส.รัตนา ชินทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
โฮมรูม
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย นายเสริมศักดิ์ น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ