คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 2
2104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
2104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35 5
2104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 4
2104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35 5
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12 2
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-27-18 36 34
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.รัตนา ชินทอง น.ส.รัตนา ชินทอง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุภาษิต นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร
โฮมรูม
นายฉัตรชัย นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ