คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.รัตนา   ชินทอง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-214
20001203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-116
27012010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1-2-23
30001206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001203 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
//--------- 20001201 ---------//
พข.11
//--------- 20001203 ---------//
กทท.22,กทท.21
//--------- 20001203 ---------//
ชธ.24,ชธ.23
มอผ.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001201 ---------//
พค.13
//--------- 20001201 ---------//
ทส.12,ทส.11
- กทท.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001201 ---------//
ชย.13,ชย.14
//--------- 20001203 ---------//
พบ.23
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001203 ---------//
พบ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001203 ---------//
พบ.21
//--------- 20001201 ---------//
ชพ.12,ชพ.11
กทท.11
โฮมรูม
//--------- 20001203 ---------//
ชอ.22,ชอ.21
//--------- 30001206 ---------//
มอผ.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001203 ---------//
ชย.23,ชย.24
//--------- 20001201 ---------//
ชธ.14,ชธ.13
กทท.11
//--------- 20001201 ---------//
ชช.11,ชช.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ