คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.รัตนา   ชินทอง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-212
20001203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-14
20001204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-110
20001207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
27012101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001203 ---------//
ชค.21
ชค.11
//--------- 20001204 ---------//
ชย.35,ชย.36
//--------- 20001203 ---------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
พค.13
//--------- 20001204 ---------//
ชฟ.33,ชฟ.34
//--------- 20001202 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
//--------- 20001204 ---------//
ชอ.22,ชอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
ชย.12,ชย.11
ชค.11 กทท.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001207 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
ชธ.24,ชธ.23
//--------- 20001202 ---------//
กทท.12
โฮมรูม
//--------- 20001204 ---------//
พบ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001202 ---------//
ชส.14,ชส.13
//--------- 27012101 ---------//
กทท.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ