คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายสุภาษิต ดวนใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 2
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
2104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 2
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 3
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 3
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  18-18-25 36 34
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน นายอดิศักดิ์ นันตะเคน นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ภัทรภรณ์ นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัณฑิตย์ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง นายบัณฑิตย์ เหลาทอง นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
โฮมรูม
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์ น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์ น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์ น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์ นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ