คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายสุภาษิต ดวนใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 2
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 6
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 4
2104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 4
2104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22 2
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-20-21 34 32
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญชัย นายบุญชัย วสยางกูร นายบุญชัย วสยางกูร นายบุญชัย วสยางกูร น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.อภิญญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์ นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์ น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์ นายอดิศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวุฒินันท์ น.ส.อรอุมา นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข
โฮมรูม
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์ น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด น.ส.อภิญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ