คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายอักษรทัย งามแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 2
2104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
2104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35 5
2104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
2104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35 5
2104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 4
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24 4
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12 2
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-27-18 36 34
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา นายฉัตรชัย นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ นายณัฐวัฒน์ นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ นายพิสิทธิ์ พานิชย์ นายพิสิทธิ์ พานิชย์
กิจกรรม
กิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง
โฮมรูม
นายอดิศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ