คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.34
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายสุภาษิต ดวนใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 2
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35 5
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24 4
2104-8501โครงการ *-*-44 4
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22 2
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-19-20 33 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข
นางลลิดา โค้วไพโรจน์ นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิศาล นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวัฒน์ นายพิศาล ไชยบุรี นายพิศาล ไชยบุรี นายพิศาล ไชยบุรี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพิศาล นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง
โฮมรูม
นายปฏิพล นายพิศาล ไชยบุรี นายพิศาล ไชยบุรี นายพิศาล ไชยบุรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ