คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพิสิทธิ์   พานิชย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-210
20001203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-114
20001204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-14
27012010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1-2-23
27012105ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001201 ---------//
พค.12
//--------- 20001201 ---------//
กทท.11
//--------- 20001204 ---------//
พค.31
//--------- 20001203 ---------//
ชพ.21,ชพ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001203 ---------//
ทส.21,ทส.22
-
//--------- 20001203 ---------//
ชย.22,ชย.21
//--------- 20001204 ---------//
ชส.31,ชส.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012010 ---------//
กทท.12
//--------- 20001203 ---------//
ชฟ.23,ชฟ.24
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001203 ---------//
พค.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001203 ---------//
ชส.23,ชส.24
//--------- 20001203 ---------//
คธผ.21
โฮมรูม
กทท.12
//------------- 27012105 -------------//
กทท.22,กทท.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001201 ---------//
ชส.11,ชส.12
//--------- 20001201 ---------//
พบ.11
//--------- 20001201 ---------//
ชย.15,ชย.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ