คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางภัทรภรณ์   กาญจนารัตน์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม.การวิจัยและประเมิน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-29
21032001งานเชื่อมไฟฟ้า 11-3-23
21032007เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ1-3-24
21032010กลศาสตร์เครื่องกล2-0-22
21032201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-26
21032206ความแข็งแรงของวัสดุ2-0-22
21032209งานเชื่อมแก๊ส1-3-24
31038001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.12,ชช.11
//------------- 21032007 -------------//
ชช.11,ชช.12
//------------- 21001005 -------------//
ชก.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.11
//------------- 21001005 -------------//
ชพ.21
//------------- 21001005 -------------//
ชอ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.11
//------------- 21032001 -------------//
ชช.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032206 ---------//
ชช.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
//------------- 21032209 -------------//
ชช.21
โฮมรูม
//--------- 21032010 ---------//
ชช.21,ชช.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31038001 ---------//
มอห.11
//--------- 21032201 ---------//
ชช.22
//------------------ 21032201 ------------------//
ชช.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ