คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.บุญมี   สารชาติ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-14
2701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1-2-23
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-315
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
ชฟ.33,ชฟ.34
//------------- 30001207 -------------//
มออ.11,มออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001207 ---------//
สบค.22
//--------- 27012010 ---------//
กทท.21
//------------- 30001207 -------------//
มอพ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001207 ---------//
สอย.23,สอย.24
//--------- 30001207 ---------//
มอถ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001208 ---------//
สบต.21
มอถ.11 สอย.24,สอย.23
โฮมรูม
กทท.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001203 ---------//
มบบ.21
สบต.21 สบค.22
//--------- 20001204 ---------//
กทท.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ