คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.บุญมี   สารชาติ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-14
30001201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
30001203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-24
30001207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-36
30001208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ3-0-36
30001209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001208 ---------//
มบต.21
//--------- 30001201 ---------//
มบค.11
//--------- 30001203 ---------//
มบบ.21
สบต.21 มคอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
กทท.22
มอค.21,มอค.22 ทยส.11
//--------- 30001208 ---------//
สบต.21
มบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
พบ.31
มบต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001207 ---------//
มคอ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001203 ---------//
มอค.11,มอค.12
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001209 ---------//
มอค.22,มอค.21
//--------- 30001207 ---------//
ทยส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ