คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.บุญมี   สารชาติ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-24
30001206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-321
30001209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001206 ---------//
สอย.14,สอย.13
//--------- 30001206 ---------//
มอธ.11,มอธ.12
//------------- 30001209 -------------//
มอห.21
//--------- 30001206 ---------//
บนร.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001203 ---------//
สบบ.21
สออ.11,สออ.12 สอว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอห.11 -
กิจกรรม
กิจกรรม
บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001206 ---------//
มคอ.11
//--------- 30001206 ---------//
สอว.11
-
โฮมรูม
//--------- 30001203 ---------//
สอต.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001206 ---------//
สออ.11,สออ.12
//--------- 30001206 ---------//
สอห.11
สอย.14,สอย.13 มคอ.11 มอธ.12,มอธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ