คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายภาสกร   ดงทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาอส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-318
31042007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-315
31042201การติดตั้งไฟฟ้า22-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042007 ------------------//
สอค.21,สอต.21
สอต.21
//---------------------- 31042201 ----------------------//
สอต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.33,ชฟ.34
//--------- 31042007 ---------//
สอค.21
สอค.21
//---------------------- 31042007 ----------------------//
สอต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042009 -------------//
ชฟ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.31,ชฟ.32
//------------------ 21042009 ------------------//
ชฟ.31
ชฟ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042009 -------------//
ชฟ.34
//------------- 21042009 -------------//
ชฟ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ