คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายภาสกร   ดงทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาอส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ2-3-35
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-316
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า12-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-38
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  21  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042008 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
//--------- 21042008 ---------//
ชฟ.21
ชฟ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042007 ---------//
มอค.22,มอค.21
//------------- 31042007 -------------//
มอค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.31,ชฟ.32
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.31
//------------- 31042007 -------------//
มอค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042009 -------------//
ชฟ.34
โฮมรูม
//------------- 21042009 -------------//
ชฟ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.34,ชฟ.33
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.33
ชฟ.33
//---------------------- 31042003 ----------------------//
มอต.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ