คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายณัฐวัฒน์   บุระพา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-214
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์2-3-316
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042107 -------------//
ชฟ.32
ชฟ.31,ชฟ.32
//------------- 21042107 -------------//
ชฟ.31
//------------- 31041003 -------------//
มอต.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042107 -------------//
ชฟ.34
//--------- 31041003 ---------//
มอค.12,มอค.11
//------------- 31041003 -------------//
มอค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.34,ชฟ.33
//------------- 21042107 -------------//
ชฟ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31041003 -------------//
มอต.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041003 ---------//
มอต.11,มอต.12
โฮมรูม
//------------- 31041003 -------------//
มอค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ