คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวิสณุกร ดาวไสย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 4
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 4
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 4
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24 4
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 5
2105-8501โครงการ *-*-44 4
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-23-23 39 37
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด นายสมคิด พิมสอน นายสมคิด พิมสอน นายสมคิด พิมสอน น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิสณุกร นายวิสณุกร ดาวไสย์ นายวิสณุกร ดาวไสย์ นายวิสณุกร ดาวไสย์ น.ส.ธัญณิชา นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวิสณุกร ดาวไสย์ นายวิสณุกร ดาวไสย์ นายวิสณุกร ดาวไสย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายองอาจ นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร
โฮมรูม
นายวิสณุกร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด นายสันทัด จันทฤทธิ์ นายสันทัด จันทฤทธิ์ นายสันทัด จันทฤทธิ์ น.ส.ธัญณิชา สมนา น.ส.ธัญณิชา สมนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ