คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายเทียนชัย ชาติรัมย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 4
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 4
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24 4
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2105-8501โครงการ *-*-44 4
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 5
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 4
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
 รวม  12-23-23 39 37
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธัญณิชา นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
นายสันทัด นายสันทัด จันทฤทธิ์ นายสันทัด จันทฤทธิ์ นายสันทัด จันทฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด นายสันทัด จันทฤทธิ์ นายสันทัด จันทฤทธิ์ นายสันทัด จันทฤทธิ์
น.ส.ธัญณิชา น.ส.ธัญณิชา สมนา น.ส.ธัญณิชา สมนา น.ส.ธัญณิชา สมนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเทียนชัย ชาติรัมย์ นายเทียนชัย ชาติรัมย์ น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ธัญณิชา น.ส.ธัญณิชา สมนา น.ส.ธัญณิชา สมนา น.ส.ธัญณิชา สมนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร นายองอาจ อรรคบุตร
โฮมรูม
นายองอาจ นายสุวิจักขณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเทียนชัย ชาติรัมย์ นายเทียนชัย ชาติรัมย์ นายเทียนชัย ชาติรัมย์ นายเทียนชัย ชาติรัมย์
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ