คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายเทียนชัย   ชาติรัมย์
ตำแหน่งครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-22
2105-2102ระบบเสียง1-3-213
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.22,ชอ.21
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.21
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052110 ---------//
ชอ.32
ชอ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052101 ---------//
ชอ.33,ชอ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.21,ชอ.22
//--------- 20012001 ---------//
ชอ.21,ชอ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.23
โฮมรูม
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21052107 ------------------//
ชอ.33,ชอ.34
ชอ.24,ชอ.23
//--------- 20012001 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ