คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.กมลีรัตน์   รัชมาศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-26
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-26
2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ3-0-33
2201-8501 โครงการ*-*-44
2202-2001ศิลปการขาย2-2-34
2202-2002การหาข้อมูลทางการตลาด2-2-34
3201-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.33
//--------- 22022002 ---------//
พข.31
//--------- 22022001 ---------//
พข.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22018501 ---------//
พบ.34
//--------- 22022001 ---------//
พข.11
//--------- 22022002 ---------//
พข.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชอ.31,ชอ.32
//--------- 20011002 ---------//
ชอ.34,ชอ.33
มบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มบบ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001001 ---------//
พบ.13
//--------- 22001001 ---------//
พบ.12
มบบ.21
โฮมรูม
//--------- 20011002 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001001 ---------//
พบ.11
//--------- 22012105 ---------//
พบ.33
//--------- 22018501 ---------//
พบ.34
มบบ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ