คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 2
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 3
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 3
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 3
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-23 3
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34 4
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 2
 รวม  16-14-22 30 28
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ นายวุฒินันท์ นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์ นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์ นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.รัตนา ชินทอง น.ส.รัตนา ชินทอง นายพรชัย น.ส.อรณิชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.สุรีย์พร หาญนึก น.ส.สุรีย์พร หาญนึก
โฮมรูม
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.บุณณดา คำเสียง นายพรชัย นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ