คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 2
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 3
2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ 2-2-34 4
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 3
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-14-18 26 24
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ นายวุฒินันท์ บุสภาค นายวุฒินันท์ บุสภาค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.รัตนา ชินทอง น.ส.รัตนา ชินทอง น.ส.กณิกนันต์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.อัจฉราวดี น.ส.วิภาวี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.วลีรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายถาวร นาคกระโทก นายถาวร นาคกระโทก นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ
โฮมรูม
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ