คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส. กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-212
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-23
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-34
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด2-2-34
2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1-4-35
3204-8002ฝึกงาน*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042104 ---------//
พค.31
//--------- 22042107 ---------//
พค.33
//------------- 20012001 -------------//
ชย.16,ชย.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20012001 -------------//
ชย.11,ชย.12
//------------- 23082008 -------------//
พค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042101 ---------//
พค.13
//--------- 22042104 ---------//
พค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.13,ชส.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042107 ---------//
พค.33
//--------- 32048002 ---------//
สบค.11
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
ชส.13,ชส.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.13
//--------- 23082008 ---------//
พค.31
//------------- 20012001 -------------//
พข.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ