คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-23
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-212
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042108 ---------//
พค.13
พค.12
//------------- 23082007 -------------//
พค.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042108 -------------//
พบ.22
พค.13
//------------- 22042101 -------------//
พค.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042108 ---------//
พค.12
//--------- 22042108 ---------//
พบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20012001 ---------//
พบ.23
//--------- 20011001 ---------//
พค.23
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
พค.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 23082007 ---------//
พค.22
พบ.21
//------------- 20012001 -------------//
ชธ.12,ชธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ