คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
22042003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-29
22042104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-312
22042106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042003 -------------//
พค.31
พค.32
//--------- 22042106 ---------//
พค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042104 ---------//
พค.33
//--------- 22042106 ---------//
พค.12
//------------- 20012001 -------------//
ชส.11,ชส.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042104 ------------------//
พค.32
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.14,ชส.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042104 ------------------//
พค.31
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
ชส.14,ชส.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042003 ---------//
พค.32
//--------- 22042104 ---------//
พค.33
//------------- 22042003 -------------//
พค.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ