คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
22042101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-23
22042108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-212
23082007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042108 ---------//
พค.13
พค.12 -
//------------- 23082007 -------------//
พค.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042108 -------------//
พบ.22
พค.13
//------------- 22042101 -------------//
พค.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042108 ---------//
พค.12
//--------- 22042108 ---------//
พบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.23 -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20012001 ---------//
พบ.23
//--------- 20011001 ---------//
พค.23
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
พค.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 23082007 ---------//
พค.22
พบ.21
//------------- 20012001 -------------//
ชธ.12,ชธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ