คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.ปัทมพร   สุฤทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตราฐานฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-23
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-34
4204-2004การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-35
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000010 ---------//
มบค.21
//------------- 40001402 -------------//
ทลค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042001 ---------//
พค.13
//--------- 42042004 ---------//
ทลค.21
//------------------ 30012001 ------------------//
มอย.113,มอย.114
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
มอย.111,มอย.112
กิจกรรม
กิจกรรม
พค.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042104 ---------//
พค.32
//------------- 42042004 -------------//
ทลค.21
โฮมรูม
//--------- 32000010 ---------//
มบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042104 ---------//
พค.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ