คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ปัทมพร   สุฤทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตราฐานฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-26
3701-5103งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-34
4204-2006ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 37015103 ---------//
บนร.21,บนร.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
มคอ.11
ทลค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000008 -------------//
มอย.113,มอย.114
บนร.21,บนร.21 ทลค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000008 -------------//
มอย.111,มอย.112
บนร.21,บนร.21 ทลค.21
โฮมรูม
//------------------ 30012001 ------------------//
สอย.14,สอย.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
สอย.11,สอย.12
ทลค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ