คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011006กฎหมายแรงงาน1-0-110
22001008กฎหมายพาณิชย์2-0-26
30001501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-318
30001505การเมืองการปกครองของไทย3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001501 -------------//
มออ.11,มออ.12
ทส.11,ทส.11
//--------- 30001501 ---------//
สอส.21,มอส.21
ชพ.12,ชพ.11 ชถ.32,ชถ.31,ชถ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001501 ---------//
บนร.21,บนร.21
พค.23 มอต.22,มอต.21,สอว.11
//--------- 22001008 ---------//
พบ.13
ทส.32,ทส.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001008 ---------//
พบ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
สอส.21,มอส.21
//--------- 30001501 ---------//
มอย.112,มอย.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001501 -------------//
มอค.22,มอค.21
บนร.21,บนร.21
โฮมรูม
ชอ.11,ชอ.12 ชธ.34,ชธ.33,ชธ.31,ชธ.32 ชอ.14,ชอ.13 มอย.111,มอย.112
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001008 ---------//
พบ.12
//--------- 30001501 ---------//
สอว.11,มอต.22,มอต.21
ชฟ.32,ชฟ.31 พบ.32
//------------- 30001505 -------------//
มอผ.211
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ