คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-210
2000-1504อาเซียนศึกษา1-0-111
2001-1006กฏหมายแรงงาน1-0-18
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
พค.13
//--------- 20001501 ---------//
พค.12
ชถ.32,ชถ.31
//--------- 20001501 ---------//
พค.11
ชย.25,ชย.26
//--------- 30001505 ---------//
มอย.114
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.12,ชถ.11 พบ.12
พบ.13
พข.11 สบต.21 ชฟ.14,ชฟ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.24,ชย.23
ชค.31 พบ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
กทท.22,กทท.21
ชก.32,ชก.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
ชก.12,ชก.11
//--------- 20001501 ---------//
ชพ.12,ชพ.11
โฮมรูม
พบ.11 ชฟ.12,ชฟ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทส.12,ทส.11 พบ.32 ชอ.12,ชอ.11 ชก.11,ชก.12 มอย.114 ชอ.13,ชอ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ