คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.วลีรัตน์   ทองอินทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-26
2200-1005การขายเบื้องต้น 21-2-23
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-212
2202-9005การรวมกลุ่มทางการค้า3-0-33
3202-5102งานบริการลูกค้า*-*-34
3202-5104งานส่งเสริมการตลาด0-4-34
3202-9010การตลาดออนไลน์3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32025104 ------------------//
มบต.22
//------------- 22001005 -------------//
พค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชฟ.31,ชฟ.32
//------------- 32029010 -------------//
สบต.21,มบต.21
//--------- 20011002 ---------//
ชส.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001007 -------------//
พค.11
พค.13 พข.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 32025102 ------------------//
สบต.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พค.13
โฮมรูม
//------------- 22001007 -------------//
พค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001007 -------------//
พข.11
//--------- 22029005 ---------//
พข.31
//--------- 20011002 ---------//
ชส.32,ชส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ