คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.วลีรัตน์   ทองอินทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-24
22001005การขายเบื้องต้น 21-2-26
22001007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-212
22022001ศิลปะการขาย2-2-34
22022003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม2-2-34
22022102การขายตรง2-2-34
22029005การรวมกลุ่มทางการค้า3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022001 ---------//
พข.11
//--------- 22001007 ---------//
พข.11
พข.11
//------------- 22029005 -------------//
พข.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022102 ---------//
พข.21
//--------- 22022003 ---------//
พข.31
พข.21
//--------- 20011002 ---------//
ชฟ.34,ชฟ.33
พข.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001005 -------------//
พบ.13
พค.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011002 ---------//
ชอ.31,ชอ.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พค.12
//--------- 22022003 ---------//
พข.31
โฮมรูม
//------------- 22001007 -------------//
พค.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พค.11
พข.11 พข.11
//------------- 22001005 -------------//
พบ.12
พค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ