คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.วลีรัตน์   ทองอินทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001004การขายเบื้องต้น 12-0-26
22001006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-29
22028001ฝึกงาน0-0-44
22029001การประชาสัมพันธ์1-2-23
32001003หลักการตลาด3-0-39
32028502โครงการ 10-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32001003 -------------//
มบต.111
-
//------------- 32001003 -------------//
มบต.11
สบต.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22029001 ---------//
พข.21
//--------- 32001003 ---------//
สบต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001006 ---------//
พค.13
//--------- 22001004 ---------//
พค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พค.13
//--------- 22028001 ---------//
พข.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001006 -------------//
พค.11
พค.12
โฮมรูม
//--------- 22001006 ---------//
พค.12
//--------- 22028001 ---------//
พข.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001004 ---------//
พข.11
//--------- 22001004 ---------//
พค.12
- พข.21
//--------- 32028502 ---------//
มบต.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ