คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.อภิญญา   ธรรมคุณ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-22
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-218
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-24
2000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-22
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม2-0-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
พบ.31
//--------- 20001401 ---------//
พค.13
//--------- 20001402 ---------//
พบ.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001404 ---------//
ชอ.13,ชอ.14
//--------- 20001406 ---------//
พค.34
//--------- 20001402 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
//--------- 20001403 ---------//
ชย.33,ชย.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
กทท.11
//--------- 20001403 ---------//
ชย.35,ชย.36
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
พข.11
//--------- 20001402 ---------//
ชถ.21,ชถ.23,ชถ.22
โฮมรูม
//--------- 20001402 ---------//
ชค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001406 ---------//
พข.21
//--------- 20001402 ---------//
พบ.32
//--------- 20001402 ---------//
ชฟ.12,ชฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ