คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อภิญญา   ธรรมคุณ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-28
20001402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-210
20001403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-28
20001404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-22
20001406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม2-0-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001401 ---------//
พค.12
//--------- 20001402 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
//--------- 20001404 ---------//
ชอ.11,ชอ.12
ชฟ.13,ชฟ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001403 ---------//
ชถ.32,ชถ.31
//--------- 20001406 ---------//
พข.11
//--------- 20001402 ---------//
พบ.32
พบ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
คธผ.21,คธอ.21
//--------- 20001406 ---------//
กทท.12,คธผ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001401 ---------//
พบ.11
//--------- 20001401 ---------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
โฮมรูม
//--------- 20001403 ---------//
ชย.36,ชย.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001403 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
//--------- 20001403 ---------//
ชย.32,ชย.31
//--------- 20001401 ---------//
พบ.13
ชฟ.14,ชฟ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ