คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.บุณณดา   คำเสียง
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-23
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-38
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-38
2204-8501โครงการ*-*-44
3204-5101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042101 -------------//
พค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042104 ------------------//
พค.33
//------------- 20012001 -------------//
ชส.11,ชส.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042106 ------------------//
พค.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32045101 ---------//
สบค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042106 ---------//
พค.13
//--------- 22042104 ---------//
พค.34
โฮมรูม
//--------- 22042104 ---------//
พค.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22048501 ------------------//
พค.34
//--------- 22042106 ---------//
พค.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ