คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.เยาวภา   เจริญทรัพย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-26
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-120
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
ชส.11,ชส.12
ชช.11,ชช.12
พค.13
ชพ.22,ชพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.11 ชอ.13,ชอ.14 กทท.11
พข.11 ชธ.13,ชธ.14 มอพ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.11 ชฟ.14,ชฟ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
ชก.12,ชก.11
//--------- 30001102 ---------//
มอพ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.11,กทท.12
ชค.11,คธอ.11 พบ.13
โฮมรูม
ชฟ.12,ชฟ.11
//--------- 20001101 ---------//
ชถ.21,ชถ.22,ชถ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.24,ชย.23 พค.12
//--------- 20001101 ---------//
ชส.14,ชส.13
ชอ.12,ชอ.11 ชธ.12,ชธ.11 ชย.26,ชย.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ