คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.เยาวภา   เจริญทรัพย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-39
30001102การเขียนเชิงวิชาชีพ3-0-318
30001501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001101 -------------//
ทยส.11
//------------- 30001102 -------------//
มบค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001102 -------------//
มอค.22,มอค.21
//------------- 30001102 -------------//
มอธ.12,มอธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001101 -------------//
สอย.23,สอย.24
//--------- 30001102 ---------//
สอต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001501 ---------//
มอห.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001101 -------------//
สบบ.22
โฮมรูม
//------------- 30001102 -------------//
สอค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอต.21
//------------- 30001102 -------------//
สอถ.11
มอห.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ