คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.ณัฐกฤตา   สุริเทศ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2200-1005การขายเบื้องต้น 21-2-218
2202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น2-0-22
2202-2103การค้าปลีกและการค้าส่ง2-2-34
2202-8501โครงการ*-*-44
2202-9004สถานการณ์ทางการตลาด3-0-33
3202-2004การสื่อสารการตลาด3-0-33
3202-9010การตลาดออนไลน์3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022101 ---------//
พข.31
//--------- 22001005 ---------//
พข.11
พข.31 พค.13
//--------- 22022103 ---------//
พข.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001005 ---------//
พค.13
//--------- 32029010 ---------//
มบต.22
พข.11
//------------- 32022004 -------------//
มบต.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001005 ---------//
พบ.11
//--------- 22001005 ---------//
พบ.13
มบต.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22022103 ---------//
พข.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001005 ---------//
พบ.12
พบ.13 พบ.11
โฮมรูม
//------------- 22001005 -------------//
พค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.12
//------------- 22029004 -------------//
พข.31
//------------- 22028501 -------------//
พข.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ