คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ณัฐกฤตา   สุริเทศ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22022002การหาข้อมูลการตลาด2-2-34
32022002พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-33
32022004การสื่อสารการตลาด3-0-33
32022005การวิจัยการตลาด2-2-38
32022006กลยุทธ์การตลาด3-0-33
32022101การบริหารธุรกิจขนาดย่อม2-2-34
32022105การนำเข้าและการส่งออก3-0-33
32028002ฝึกงาน10-0-22
32028501โครงการ0-0-48
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32028501 ---------//
สบต.21
//--------- 22022002 ---------//
พข.31
//--------- 32022005 ---------//
สบต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022101 ---------//
มบต.21
//--------- 32022005 ---------//
มบต.21
มบต.11
//------------------ 32028501 ------------------//
มบต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32022004 -------------//
มบต.21
พข.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32022105 -------------//
มบต.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32028002 ---------//
มบต.111,สบต.11
//--------- 32022101 ---------//
มบต.21
โฮมรูม
//------------- 32022002 -------------//
สบต.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022005 ---------//
สบต.21
//--------- 32022006 ---------//
มบต.11
//--------- 32028501 ---------//
สบต.21
พข.31
//--------- 32022005 ---------//
มบต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ