คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อิสราภรณ์   พบลาภ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32000001หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-38
32012109การบัญชีการเงิน2-2-312
32018001ฝึกงาน0-0-44
32018501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.22
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.12
//--------- 32000001 ---------//
มบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.13
//--------- 32000001 ---------//
มบต.11
//--------- 32000001 ---------//
มบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000001 ---------//
มบต.11
//--------- 32018001 ---------//
สบบ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
มบบ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.11
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.13
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.12
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.11
//--------- 32018001 ---------//
สบบ.11
มบบ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ