คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อิสราภรณ์   พบลาภ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-34
3200-1002หลักการจัดการ2-2-310
3201-2109การบัญชีการเงิน2-2-38
3201-8001ฝึกงาน*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.12
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.13
มบบ.21
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.11
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.12
//--------- 32001002 ---------//
สบบ.12
มบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.11
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.13
มบบ.21
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.11
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.12
มบบ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ