คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.อิสราภรณ์   พบลาภ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 11-2-23
3201-2107สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชชาชีพ2-2-312
3201-2109การบัญชีการเงิน2-2-312
3201-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012107 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012107 ---------//
มบบ.22
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012107 ---------//
สบบ.21
//--------- 32012107 ---------//
มบบ.22
//--------- 32012107 ---------//
สบบ.22
สบบ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.12
สบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.11
สบบ.21
โฮมรูม
//--------- 32012107 ---------//
สบบ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001002 -------------//
พค.13
สบบ.21
//--------- 32012109 ---------//
มบบ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ