คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม กทท.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23 3
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22 2
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23
2701-8501โครงการ *-*-44 4
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23
2701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-10-15 21 11
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายครู 1 นายครู 1 นายครู 1 นายครู 1
โฮมรูม
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา น.ส.อังศุธา สุทธิประภา น.ส.อังศุธา สุทธิประภา นายครู 1 นายครู 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ