คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม กทท.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.อังศุธา สุทธิประภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 2
2700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23 3
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22 2
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23 3
2701-8501โครงการ *-*-44 4
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23 3
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23 3
2701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22 2
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23 3
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-14-19 27 25
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ น.ส.สุจีรา วิชาชาติ น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
นายภควัตร สิงห์คำ นายภควัตร สิงห์คำ นายภควัตร สิงห์คำ นายพิสิทธิ์ พานิชย์ นายพิสิทธิ์ พานิชย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.รัตนา
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี น.ส.งามศิริ สุวรรณดี น.ส.งามศิริ สุวรรณดี นายพิสิทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิสิทธิ์ พานิชย์ นายพิสิทธิ์ พานิชย์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.รัตนา ชินทอง น.ส.รัตนา ชินทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี น.ส.งามศิริ สุวรรณดี น.ส.งามศิริ สุวรรณดี น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
โฮมรูม
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางพัชรนันท์ ทองแดง นางพัชรนันท์ ทองแดง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ