คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม กทท.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 2
2700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23 3
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22 2
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23 3
2701-8501โครงการ *-*-44 4
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23 3
2701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-10-15 21 19
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
27012101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
27012101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
20001204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
20001204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
27012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
27012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
27012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
27018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายครูการโรงแรม 1
27018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายครูการโรงแรม 1
27018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายครูการโรงแรม 1
27018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายครูการโรงแรม 1
โฮมรูม
27001006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
27001006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
27001002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
27001002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
27001002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
27012101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ศิริบูรณ์
27012106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายครูการโรงแรม 1
27012106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายครูการโรงแรม 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอังสุธา  สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ