คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2700-1001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-26
2701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-26
2701-2106การพัสดุโรงแรม2-0-24
2701-2122การจัดตกแต่งสถานที่2-2-38
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-33
3701-9010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 37001001 -------------//
บนร.11,บนร.11,บนร.11
//------------- 27001001 -------------//
กทท.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012007 -------------//
กทท.22
//--------- 27012106 ---------//
กทท.32
//------------- 27001001 -------------//
กทท.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012007 -------------//
กทท.21
//--------- 37019010 ---------//
บนร.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37019010 ---------//
บนร.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012122 ------------------//
กทท.11
โฮมรูม
//--------- 27012106 ---------//
กทท.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012122 ------------------//
กทท.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ