คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนางพัชรนันท์   ทองแดง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-24
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-24
2700-1007ธุรกิจโรงแรม2-0-28
2701-2001ความปลอดภัยในงานโรงแรม2-0-28
3202-8501โครงการ*-*-44
3701-8001ฝึกงาน*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001004 ---------//
กทท.12
//--------- 27001007 ---------//
กทท.22
//------------------ 32028501 ------------------//
บนร.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001007 ---------//
กทท.11
//--------- 27001007 ---------//
กทท.12
//--------- 27012001 ---------//
กทท.21
//--------- 37018001 ---------//
บนร.11,บนร.11,บนร.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012001 ---------//
กทท.12
//--------- 27012001 ---------//
กทท.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37018001 ---------//
บนร.11,บนร.11,บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001007 ---------//
กทท.21
//--------- 27012001 ---------//
กทท.22
โฮมรูม
//--------- 27001004 ---------//
กทท.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001006 ---------//
กทท.31
//--------- 27001006 ---------//
กทท.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ