คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
3105-2001พัลซ์เทคนิค 1-2-23 3
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35 5
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23 3
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-17-28 39 24
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์ นายวิสณุกร นายวิสณุกร ดาวไสย์ นายวิสณุกร ดาวไสย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระชาติ นายธีระชาติ ปู่แตน นายธีระชาติ ปู่แตน
นายเทียนชัย ชาติรัมย์ นายเทียนชัย ชาติรัมย์ นายเทียนชัย ชาติรัมย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมคิด พิมสอน นายสมคิด พิมสอน
นายชัยรัตน์ ทองใบ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายชัยรัตน์ ทองใบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ