คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานางมัลลิกา สิทธิโชค
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 4
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
3105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23 3
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35 5
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23 3
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-17-28 39 37
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ นายวิสณุกร นายวิสณุกร ดาวไสย์ นายวิสณุกร ดาวไสย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีระวัฒน์ นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย น.ส.ชลญา น.ส.บุญมี นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย นายวงศ์สถิตย์
โฮมรูม
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า นายเมธาวุฒิ แสงกล้า น.ส.สาพิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.บุญมี สารชาติ นายสมคิด พิมสอน นายสมคิด พิมสอน นายชัยรัตน์ ทองใบ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายชัยรัตน์ ทองใบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ