คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายสมคิด   พิมสอน
ตำแหน่งครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-28
2105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-28
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-24
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-22
3105-8503โครงการ 2*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.11,ชอ.12
//------------- 21052002 -------------//
ชอ.11
//--------- 21052116 ---------//
ชอ.23,ชอ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.24,ชอ.23
//------------- 21052006 -------------//
ชอ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21052006 -------------//
ชอ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.32,ชอ.31
//------------- 21052104 -------------//
ชอ.31
โฮมรูม
//--------- 31058503 ---------//
สออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.14,ชอ.13
//------------- 21052002 -------------//
ชอ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ