คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายชัยรัตน์   ทองใบ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.,กศ.ม.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-28
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-25
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-34
3105-2105โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล2-2-32
4000-1504การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ3-0-33
4000-1605กายใจเป็นสุขในการทำงาน3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สออ.22,สออ.21
//--------- 31052003 ---------//
สออ.21
//--------- 31052105 ---------//
สออ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052007 ---------//
สออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052103 ---------//
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052103 ---------//
มออ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
สออ.22,สออ.21
//--------- 31052007 ---------//
สออ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 40001504 -------------//
ทล.บ.11
โฮมรูม
//--------- 31052003 ---------//
สออ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 40001605 -------------//
ทล.บ.11
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052003 ---------//
มออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ