คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชัยรัตน์   ทองใบ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.,กศ.ม.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31050004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-23
31052001พัลส์เทคนิค1-2-22
31052002ดิจิตอลเทคนิค2-3-33
31052004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-25
31058502โครงการ 1 0-0-22
41052168เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-34
41052172การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 41052168 ------------------//
ทล.บ.21
//--------- 31052001 ---------//
สออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 41052172 ------------------//
ทล.บ.21
มออ.22,มออ.21
//--------- 31052004 ---------//
มออ.21
//--------- 31058502 ---------//
มออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
โฮมรูม
//------------- 31050004 -------------//
มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052004 ---------//
มออ.22
//------------- 31052002 -------------//
สออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ