คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญณิชา   สมนา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-26
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-22
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-210
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.34,ชอ.33
//------------- 21052002 -------------//
ชอ.12
//------------- 21052104 -------------//
ชอ.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052110 -------------//
ชอ.34
ชอ.34,ชอ.33
//------------- 21052104 -------------//
ชอ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052101 ---------//
ชอ.31,ชอ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.33,ชอ.34
//------------- 21052010 -------------//
ชอ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052104 -------------//
ชอ.32
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052002 -------------//
ชอ.14
//--------- 21052116 ---------//
ชอ.21,ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ