คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.สาพิตา   ไชยโยชน์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-22
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-22
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-312
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-36
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-33
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001406 ---------//
ทยส.21
//--------- 30001402 ---------//
สอถ.21,มอถ.21
สอย.21,สอย.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001402 ---------//
สอย.22,สอย.21
//--------- 20001401 ---------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
//--------- 20001403 ---------//
ชย.31,ชย.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 40001402 -------------//
ทลฟ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 40001402 -------------//
ทล.บ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอธ.12,มอธ.11
โฮมรูม
//--------- 30001406 ---------//
มอธ.12,มอธ.11
ทยส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอถ.21,สอถ.21
//--------- 30001402 ---------//
สอย.23,สอย.24
สอย.24,สอย.23
//------------- 30001402 -------------//
มอส.11,สอส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ