คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายพรชัย   ทาธิสา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1504อาเซียนศึกษา1-0-13
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-11
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย3-0-36
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-110
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม0-2-16
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
มบบ.12
//--------- 30001608 ---------//
สพพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001608 ---------//
มอธ.22,มอธ.21
ชส.12,ชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.14,ชส.13
//--------- 30001608 ---------//
สบค.22
กิจกรรม
กิจกรรม
มอผ.211
//--------- 30001608 ---------//
มบค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
บนร.21
//--------- 30001505 ---------//
มอผ.211
โฮมรูม
กทท.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001505 -------------//
มอผ.23,มอผ.24
มอต.11,มอต.12
มอต.11,มอต.12 ชธ.13,ชธ.14
//--------- 30001608 ---------//
มคอ.21,ทยส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ