คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพรชัย   ทาธิสา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001607เพศวิถีศึกษา1-0-11
30001604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-222
30001608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-16
30001609ลีลาศเพื่อสมาคม0-2-14
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มอธ.11,มอธ.12
//--------- 30001604 ---------//
สอถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มอถ.11
//--------- 30001604 ---------//
มบบ.11
//--------- 30001604 ---------//
สอส.11
//--------- 30001604 ---------//
ทยส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
สคอ.11
//--------- 30001604 ---------//
มบค.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
สอต.11
//--------- 30001608 ---------//
มอผ.23,มอผ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
สบบ.22
-
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
มคอ.11
//--------- 30001604 ---------//
สบค.11
-
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มอต.11,มอต.12
//--------- 30001608 ---------//
สทส.21
ทส.12,ทส.11
//--------- 30001608 ---------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ