คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33 3
3121-2004การบริการและหารจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 4
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35 5
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34 4
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  26-11-30 37 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย นายภควัตร สิงห์คำ นายภควัตร สิงห์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวีรยุทธ นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
นางเพ็ญศิริ นายภควัตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายชาติชาย นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ