คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3121-2110งานโยธา 0-6-26 6
3121-8501โครงการ *-*-44 4
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33 3
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 3
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  14-14-23 32 30
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสกล หุ่นงาม นายสกล หุ่นงาม นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา นายปิยรัตน์ นายปิยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายสกล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวงศ์สถิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
โฮมรูม
นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ นายสถิร มิ่งขวัญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ