คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3121-2110งานโยธา 0-6-26 6
3121-8501โครงการ *-*-44 4
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33 3
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 3
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  14-14-23 32 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31218501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
31218501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
31218501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
31218501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสกล หุ่นงาม
30001501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสกล หุ่นงาม
30001608 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
30001608 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์
31212002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31212103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
31212103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
31212103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
30001501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสกล
กิจกรรม
กิจกรรม
30011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวงศ์สถิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31212002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
31212002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
31212002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
31212002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
โฮมรูม
31212110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31212102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
31212102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถิร มิ่งขวัญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ