คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวีรยุทธ   กิ่งวิชิต
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
21212105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-26
21218001ฝึกงาน0-0-44
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31092005การสำรวจเส้นทาง2-3-35
31210006การสำรวจเบื้องต้น2-3-35
31212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-35
31212006ปฐพีกลศาสตร์2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212105 ------------------//
ชธ.21
//--------- 21212105 ---------//
ชธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212006 ------------------//
สอธ.21
//------------------ 21212001 ------------------//
ชธ.24,ชธ.23
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31092005 ------------------//
สอธ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
สอธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31210006 ------------------//
มอธ.12
โฮมรูม
มอธ.12
//------------------ 21218001 ------------------//
ชธ.31,ชธ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
สอธ.21
สอธ.11
//------------------ 31212001 ------------------//
สอธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ