คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทวิ-ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 *-*-44
2101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5 *-*-44
2101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6 *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  0-2-12 14
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21015106 ------------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21015104 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
โฮมรูม
//--------- 21015105 ---------//
นายนพพร สมคิด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21015105 ---------//
นายนพพร สมคิด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ