คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทวิ-ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 *-*-44 2
2101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5 *-*-44 4
2101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6 *-*-44 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  0-2-12 14 10
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
โฮมรูม
นายนพพร สมคิด นายนพพร สมคิด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนพพร สมคิด นายนพพร สมคิด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ