คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทวิ-ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 *-*-44 2
2101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5 *-*-44 4
2101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6 *-*-44 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  0-2-12 14 10
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21015106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
21015106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
21015106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
21015106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21015104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
21015104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
โฮมรูม
21015105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
21015105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21015105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
21015105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ