คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทวิ-ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 4
2101-5101ปฎิบัติงานยานยนต์ 1 *-*-34 4
2101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 *-*-34 4
2101-8001ฝึกงาน *-*-44 4
2101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 *-*-34 4
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-5-16 23 20
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
21018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
21018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
21018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
21015102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21015101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
21015101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
21015101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
21015101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21015102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
21015102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
21015103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
21015103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
21015103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
21015103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพพร สมคิด
21015102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมีโชติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ