คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนพพร   สมคิด
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอศบ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-33
21012008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-23
21012109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
21012207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-315
21018501โครงการ0-0-44
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012007 -------------//
ชย.36,ชย.35
//--------- 21012207 ---------//
ชย.31,ชย.32
//------------- 21012207 -------------//
ชย.31,ชย.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012008 -------------//
ชย.36
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012207 ---------//
ชย.34,ชย.33
//--------- 21012207 ---------//
ชย.34,ชย.33
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.34,ชย.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012207 ---------//
ชย.35,ชย.36
//--------- 21012207 ---------//
ชย.36,ชย.35
โฮมรูม
ชย.36,ชย.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012109 ---------//
ชย.33,ชย.34
//--------- 21012109 ---------//
ชย.33
ชย.33
//------------- 31000125 -------------//
มอย.211,มอย.212
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ