คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายนพพร   สมคิด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอศบ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-26
2101-2105การขับรถยนต์1-3-24
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-24
2101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-310
2101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5*-*-44
3101-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21012105 ------------------//
พค.32
//--------- 21012207 ---------//
ชย.35,ชย.36
//------------- 21012207 -------------//
ชย.35,ชย.36
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012207 ---------//
ชย.31,ชย.32
//--------- 21012207 ---------//
ชย.31,ชย.32
ชย.31,ชย.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.15,ชย.16
//------------- 21012106 -------------//
ชย.15
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31018501 ------------------//
มอย.113
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชอ.14
โฮมรูม
//--------- 21015105 ---------//
ทวิ-ชย.32,ทวิ-ชย.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชฟ.14
//--------- 21015105 ---------//
ทวิ-ชย.31,ทวิ-ชย.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายวัสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ