คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33 3
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33 3
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34 4
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34 4
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34 4
3204-8501โครงการ *-*-44 4
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2-2-34 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  23-14-33 41 39
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นางวราดา ขันตี นางวราดา ขันตี นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางปริษา ปั้นดี นางปริษา ปั้นดี นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางปริษา ปั้นดี นางปริษา ปั้นดี นางปริษา ปั้นดี นางปริษา ปั้นดี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส นางสุมนต์พร
โฮมรูม
นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี นายเมธาวุฒิ แสงกล้า นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ นางปริษา นางวราดา ขันตี นางวราดา ขันตี นายวงศ์สถิตย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ