คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33 3
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33 3
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34 4
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34 4
3204-8501โครงการ *-*-44 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-8-20 25 23
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.บุญมี สารชาติ นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ นายพรชัย ทาธิสา นายพรชัย ทาธิสา
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.นิดติยากร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี
น.ส.บุญมี
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ