คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33 3
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33 3
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34 4
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34 4
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34 4
3204-8501โครงการ *-*-44 4
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2-2-34 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  23-14-33 41 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
32042007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
32042007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
32042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางวราดา ขันตี
32042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางวราดา ขันตี
32048501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
32048501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
32048501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
32048501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา ปั้นดี
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา ปั้นดี
32042007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
32042007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
32042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
32042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
30001403 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
30001403 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
30001403 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา ปั้นดี
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา ปั้นดี
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา ปั้นดี
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา ปั้นดี
กิจกรรม
กิจกรรม
32042004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
32042004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
32001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
32001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
32001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
30001201 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสุมนต์พร
โฮมรูม
32042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
32042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัทพงศ์ โยธี
30001608 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
30001608 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001201 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
30001201 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
32042004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
32042004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางปริษา
32042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางวราดา ขันตี
32042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางวราดา ขันตี
30011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวงศ์สถิตย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ