คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-34
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-35
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-38
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-33
3204-8003ฝึกงาน2*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042008 ---------//
พค.21
//--------- 30012001 ---------//
สบต.11
//------------- 20012001 -------------//
ชช.12,ชช.11
สบค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สบค.22
//--------- 30012001 ---------//
มบต.111
//--------- 32042005 ---------//
สบค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.23 พค.23
สบค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042005 ------------------//
สบค.11
สบค.21
โฮมรูม
//------------- 23082007 -------------//
พค.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042008 ---------//
พค.21
//--------- 32042005 ---------//
สบค.12
สบค.22
//--------- 30012001 ---------//
มบต.111
//--------- 30012001 ---------//
สบต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ