คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2204-8501โครงการ*-*-44
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
3204-5102งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2*-*-44
3204-8002ฝึกงาน*-*-22
3204-8501โครงการ*-*-44
3700-0003เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32048501 ------------------//
สบค.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32045102 ---------//
สบค.11
มอห.21
//--------- 32045102 ---------//
สบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
บนร.21,บนร.21
//--------- 31000008 ---------//
มอห.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22048501 ---------//
พค.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 37000003 ------------------//
บนร.21
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
บนร.21,บนร.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32048002 ---------//
สบค.12
//--------- 22048501 ---------//
พค.33
//------------- 30011001 -------------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ