คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22042101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-29
22042105โปรแกรมกราฟิก2-2-316
22048501โครงการ0-0-44
27012009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-23
31000008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042105 ---------//
พค.32
//--------- 22042101 ---------//
พค.12
//--------- 22042105 ---------//
พค.31
มอห.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042105 ---------//
พค.23
//--------- 22042105 ---------//
พค.31
//------------------ 22048501 ------------------//
พค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042105 ---------//
พค.33
พค.12 พค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22042105 ---------//
พค.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042105 ---------//
พค.23
//------------- 27012009 -------------//
กทท.21,กทท.22
โฮมรูม
//--------- 31000008 ---------//
มอห.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042105 ---------//
พค.33
//--------- 22042101 ---------//
พค.11
//------------- 22042101 -------------//
พค.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ