คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-34
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-38
3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-34
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-33
3204-8003ฝึกงาน2*-*-22
4204-2105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000011 ---------//
มบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042101 ------------------//
มบค.11
//--------- 42042105 ---------//
ทลค.21
ทลค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042001 ------------------//
สบค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32048003 ---------//
สบค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042001 ------------------//
สบค.12
โฮมรูม
//------------- 32045103 -------------//
สบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 42042105 ---------//
ทลค.21
//--------- 32000011 ---------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ