คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายพัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-312
3204-8501โครงการ*-*-44
4204-2123สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  20  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32048501 ---------//
สบค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32048501 ---------//
สบค.21
//--------- 32042007 ---------//
สบค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042007 ---------//
สบค.22
//--------- 32042007 ---------//
สบค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042007 ------------------//
มบค.21
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042007 ---------//
สบค.21
//--------- 42042123 ---------//
ทลค.21
//--------- 42042123 ---------//
ทลค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ