คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32042007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-312
32042102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-34
32048002ฝึกงาน 10-0-24
32048501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042007 ---------//
สบค.22
//--------- 32042007 ---------//
มบค.21
//------------------ 32048501 ------------------//
สบค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042102 ---------//
สบค.21
//--------- 32042007 ---------//
สบค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042007 ---------//
สบค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042007 ---------//
สบค.21
โฮมรูม
//--------- 32048002 ---------//
สบค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042102 ---------//
สบค.21
//--------- 32042007 ---------//
มบค.21
//--------- 32048002 ---------//
สบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ