คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพรชัย   ทาธิสา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-11
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-220
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-16
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มอธ.11,มอธ.12
//--------- 30001604 ---------//
สอถ.11
//--------- 30001609 ---------//
สบบ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มอถ.11
//--------- 30001604 ---------//
มบบ.11
//--------- 30001604 ---------//
สอส.11
//--------- 30001604 ---------//
ทยส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
สคอ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
สอต.11
//--------- 30001608 ---------//
มอผ.23,มอผ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
มคอ.11
//--------- 30001604 ---------//
สบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มอต.11,มอต.12
//--------- 30001608 ---------//
สทส.21
ทส.12,ทส.11
//--------- 30001608 ---------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ